Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Μια επιχείρηση πρέπει να συνδυάζει τους διάφορους συντελεστές παραγωγής, ώστε να παράγει ποιοτικά προϊόντα με καλά οικονομικά αποτελέσματα, ελάχιστη όσο το δυνατόν επιβάρυνση του περιβάλλοντος και σωστή διαχείριση της διατιθέμενης ενέργειας.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι απαραίτητο να οργανωθεί σωστά οποιαδήποτε διαδικασία έχει σχέση με την παραγωγή. Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συντονισμός των διαφόρων δραστηριοτήτων και κατάλληλη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, ώστε τα αποτελέσματα της παραγωγής να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν τους στόχους της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν αρχές και μέθοδοι οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγικής διαδικασίας. Για τη NORTHCERT ο τομέας παραγωγής δε θεωρείται μόνον ως η διαδικασία παραγωγής καθαυτή, αλλά ως μια αλληλουχία διαδικασιών και δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο την κατασκευή όσο και ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπλεκομένων, ξεκινώντας από τους προμηθευτές, προχωρώντας στο στάδιο κατασκευής και επεξεργασίας, πιστοποίησης με βάση την Ευρωπαϊκή ή και κατά περίπτωση άλλη νομοθεσία και έπειτα η διακίνηση στον τελικό καταναλωτή, όπως προβλέπει η στρατηγική Route-to-Market. Στη NORTHCERT αναγνωρίζουμε πως οι ανάγκες των βιομηχανιών, εκτείνονται σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτώντας μια ολιστική προσέγγιση, η οποία ταιριάζει απόλυτα με την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες της εταιρίας μας. Βασιζόμενοι στη πλούσια εμπειρία μας, που έχουμε αποκτήσει μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία μας με πλήθος μικρομεσαίων εταιριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας καλύπτοντας ολόκληρο το εύρος των αναγκών τους.