Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Η στρατηγική Marketing αποτελείται από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν στον προσανατολισμό της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης (επιλογή αγορών και προϊόντων που η επιχείρηση θα τοποθετήσει σε αυτές). Στη NORTHCERT σχεδιάζουμε αποτελεσματικές στρατηγικές Marketing λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των πελατών μας σε σχέση με τις προοπτικές της αγοράς. Εντάσσουμε στο γενικότερο πλάνο το πως θα κατανείμουν και θα αξιοποιήσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που έχουν διαθέσιμους. Στόχος μας είναι πάντα η διατήρηση ή βελτίωση της θέσης των πελατών μας στην αγορά.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Σκιαγραφούμε την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης και συντάσσουμε SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) και PEST (Political - Economical - Social - Technological) αναλύσεις. Χρησιμοποιούμε εργαλεία που προσδιορίζουν τόσο τα ποσοτικά, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους περιβάλλοντος. Επίσης, εντοπίζουμε και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της εταιρίας βελτιστοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους της. Τέλος, με βάση ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα εκπονούμε το σχέδιο δράσης το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
  • Επιβλέπουμε την εφαρμογή του σχεδίου που έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη μας και προβαίνουμε σε διορθωτικές ενέργειες.
  • Αξιολογούμε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και καθορίζουμε προϊοντική στρατηγική, που κατά περίπτωση, περιλαμβάνει και διεύρυνση υφιστάμενων, ανάπτυξη νέων και τροποποίηση υπαρχόντων προϊόντων.
  • Αναπτύσσουμε σχέδια για αποτελεσματικό Product και Brand Management.
  • Βελτιστοποιούμε την απόδοση των δικτύων διανομής των προϊόντων στο εξωτερικό παρακολουθώντας ή διεκπεραιώνοντας όλη τη διαδικασία σχεδιασμού επιλογής και διαπραγμάτευσης.
  • Ανάλογα με το διαθέσιμο Budget της επιχείρησης οργανώνουμε και παρουσιάζουμε ενέργειες με στόχο την αύξηση της δημοτικότητας της μάρκας του προϊόντος στο εξωτερικό και ταυτόχρονα την αύξηση των πωλήσεων από τα σημεία πώλησης του συνεργάτη – διανομέα.