Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη απόσταση. Ακόμη και ο πιο άρτιος και επιστημονικά τεκμηριωμένος σχεδιασμός ενεργειών Marketing έχει μηδενική αξία αν δεν μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς. Η εφαρμογή όμως είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Θεωρούμε ότι οι σύμβουλοι Marketing θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την επιτυχή εφαρμογή των ενεργειών που προτείνουν.

Στη NORTHCERT, μέσω τακτικών συναντήσεων και καθημερινής επαφής, βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της επιχείρησής σας, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντάς τους on-the-job στο πως θα εφαρμόσουν τις ενέργειες που έχουν σχεδιασθεί, ελέγχοντας την πρόοδο αυτών και επεμβαίνοντας με διορθωτικές κινήσεις όποτε χρειάζεται.

Με τον τρόπο αυτό, μεταφέρουμε τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Παράλληλα, καλλιεργείται και αναπτύσσεται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης η εξαγωγική κουλτούρα, στοιχείο απαραίτητο ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμα συνέπεια και συνέχεια των πολιτικών και ενεργειών εξαγωγικού Μarketing.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • «Προπονούμε», κατευθύνουμε, υποστηρίζουμε και ελέγχουμε το / τα στελέχη εξαγωγών σας για να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την αύξηση των διεθνών σας πωλήσεων.
  • Θέτουμε και ελέγχουμε στόχους πωλήσεων, αξιολογούμε τα αποτελέσματα και παρεμβαίνουμε για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που καθυστερούν την εξέλιξη των συνεργασιών.
  • Αντιμετωπίζουμε τα παράπονα των πελατών και χειριζόμαστε τις υποθέσεις «ιδιαίτερων» πελατών με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της επιχείρησης σας.
  • Παρέχουμε τεχνογνωσία στα θέματα logistics και μείωσης των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάληψη εξαγωγικής δραστηριότητας.